ANBI

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJE HOEVE

ALGEMENE INFORMATIE STICHTING

Naam: Stichting Vrienden van de Nije Hoeve
Adres: Bruinsweg 22, 7555 PS Hengelo
Statutaire vestiging : Enschede

Oprichtingsdatum: 22 oktober 2019

KVK-nummer : 76177866

Internetadres : www.denijehoeve.nl/anbi

Telefoonnummer ; 074-2772772

page1image1496512

DOELSTELLING EN STRATEGIE

Doelstelling / Visie
Het voornaamste doel van de Stichting Vrienden van de Nije Hoeve, hierna te noemen: Nije Hoeve, is de ondersteuning van de stichting: de Nije Stichting, middels het beheren en ter beschikking stellen van vastgoed. Daarnaast geldt als doel het bijeenbrengen van vermogen, waaronder het inzamelen van giften, het uitgeven van obligaties en het in algemene zin ondersteunen van de Nije Stichting.
Dit laatste doel wordt onder meer bereikt door het realiseren, in stand houden en ter beschikking stellen van een inloophuis ten behoeve van de Nije Stichting.

De Nije Stichting is thans gevestigd te Hengelo aan de Lansinkesweg 4. De Nije Stichting heeft als doel onder meer het bieden van kwaliteit van leven aan iedereen die met kanker van doen heeft door het aanbieden van positief ondersteunende programma’s. Daarnaast biedt de Nije Stichting ondersteuning voor mensen en hun naasten (familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, vrienden en klasgenootjes) door middel van het geven van informatie en door het organiseren van workshops, lezingen, trainingen, vitaalprogramma’s, verwenzorg en evenementen. Dit doel wordt onder meer bereikt door via een inloophuis een prettige omgeving te creëren, waar lotgenoten en hun naasten elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten en waar samen of individueel gewerkt kan worden aan het herstel en meer kwaliteit van leven.

Strategie en activeiten
De Nije Hoeve zal de doelstelling de komende jaren realiseren door de aankoop van een woonboerderij die wordt omgebouwd tot een inloophuis voor cliënten van de Nije Stichting. Het inloophuis zal beschikbaar worden gesteld aan de Nije Stichting.
Ter verwezenlijking van deze strategie zal de Nije Hoeve vanaf de oprichting de komende jaren in grote lijnen de navolgende activiteiten ontplooien.

2019

De Nije Hoeve is op 22 oktober 2019 opgericht. Op dat moment was al een voorlopige overeenkomst tot vestiging van erfpacht in combinatie met een recht van opstal gesloten

page1image1658432 page1image1659584

met de gemeente Hengelo, betreffende de woonboerderij aan de Bruinsweg 22 in Hengelo. De juridische overdracht aan de Nije Hoeve heeft plaatsgevonden op 31 december 2019.

2020/2021

In 2020 en 2021 zal de stichting zich richten op het realiseren van een inloophuis, middels verbouwing van de woonboerderij. Daartoe zijn opgesteld een aantal documenten met betrekking tot de planning, de te verrichten werkzaamheden en calculatie van de kosten. Deze documenten zijn aan dit beleidsplan gehecht:

 • –  Planning de Nije Hoeve
 • –  Calculatie verbouw DE NIJE HOEVE
  Gedurende de verbouwing van de woonboerderij zullen mobiele units worden gebruikt om op het terrein van de Nije Hoeve al cliënten te ontvangen.
  Van de bijgevoegde planning zal moeten worden afgeweken, zodanig dat deze 20 weken wordt opgeschoven. Deze vertraging is grotendeels opgelopen door Covid-19.

  In augustus 2020 is begonnen met de binnensloopwerkzaamheden. In grote lijnen is de verwachting dat in het najaar van 2020 gestart kan worden met de bouw, bouwplaatsinrichting en het dak buiten. Tevens zullen de noodunits en parkeervoorzieningen worden aangelegd.

  In 2021 zullen dan de overige verbouwingswerkzaamheden, waaronder de sloop binnen, de vloeren, de binnen- en buitengevels en de afbouw plaatsvinden. De verwachte oplevering is dan voor de zomer in 2021.

  DE WIJZE VAN VERWERVING VAN INKOMSTEN

  De stichting gaat als volgt inkomsten verwerven:

  Subsidies
  De Nije Hoeve is een monumentale woonboerderij die ter beschikking wordt gesteld aan een ANBI-stichting, waarvoor tal van subsidies kunnen worden aangevraagd. Inmiddels zijn benaderd Het Boerderijfonds en Bouwsubsidie Nederland.

  Schenkingen
  Giften en donaties van zowel particulieren als bedrijven, waarvoor ook acties op touw zullen worden gezet. Ook de Nije Stichting kan/zal met giften ondersteunen.

  Huurinkomsten
  Tussen de Nije Hoeve en de Nije Stichting geldt een huurovereenkomst, zodra de noodunits in gebruik worden genomen.

  Obligaties
  Er zullen obligaties worden uitgegeven door de Nije Hoeve, waarbij de obligatiehouders een bedrag investeren in de Nije Hoeve en daarvoor recht op dividend (of niet als daarvoor wordt gekozen) krijgen en een aandeel (van een vast bedrag) in de Nije Hoeve.

page2image1141440 page2image1141632 page2image1141824 page2image1142016

HET BEHEER EN DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN DE STICHTING

Vermogen
Het vermogen van de stichting betreft thans:

 • –  De woonboerderij met grond (juridische status is het recht van erfpacht betreffende de

  grond en het opstalrecht voor de boerderij). De woonboerderij met grond is verkregen tegen een koopprijs van €50.000,- (betreffende het opstalrecht) en een jaarlijkse canon van €12.500 (eerste jaar is vooruitbetaald), welke canon jaarlijks met 3,5% wordt verhoogd.

 • –  Een schuld aan de Nije Stichting groot €68.065,- in verband met de aankoop en de daarbij behorende kosten.

  Verder zijn er verplichtingen betreffende zakelijke lasten, verzekeringspremies en gas, water en licht.
  De uitgifte van obligaties zal op korte termijn gaan plaatsvinden, zodat deze ook tot het vermogen van de stichting gaan behoren.

  Beheer en besteding
  De uitgaven betreffen in grote lijnen:

 • –  voormelde canonverplichting (jaarlijks €12.500,- en jaarlijks te indexeren)
 • –  betaling van premies, zakelijke lasten, gas- water- en lichtverplichtingen
 • –  verplichtingen uit de lening van de Nije Stichting, voor zover deze niet wordt

  geschonken

 • –  verplichtingen uit de obligaties
 • –  betaling van de verbouwingswerkzaamheden en materialen De inkomsten betreffen in grote lijnen:
  • –  subsidies van Het Boerderijfonds en anderen
  • –  de schenkingen
  • –  huurinkomsten van de Nije Stichting
  • –  te ontvangen bedragen i.v.m. uitgifte obligaties

   Vorenstaande is overeenkomstig de statuten van de Nije Hoeve: “Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. subsidies en donaties
  2. verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten
  3. andere baten.”

  OVERIGE GEGEVENS VAN DE STICHTING

  Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Michel Johannes Antonius ten Hag, 31-08-1968 Penningmeester: Gerardus Johannes Hendrikus Oude Voshaar, 01-02-1963 Bestuurslid: Ilone Carole Maria Huiskes, 28-07-1978
  De stichting kent geen andere organen dan het bestuur

page3image1306240 page3image1306432 page3image1296256

Beloningsbeleid:

page3image1307776

Overeenkomstig de statuten van de Nije Hoeve ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden

Verwijzen naar de Nije Stichting:
Er is sprake van een nauwe samenwerking tussen de Nije Hoeve en de Nije Stichting. Het beleidsplan, en de overige informatie is beschikbaar via de website van de Nije Stichting (www.denijstichting.nl), waar een aparte pagina is ingericht voor de Nije Hoeve: www.denijhoeve.nl/anbi